Intro: ah,ah,ah Oshatiri, oshatiri Rvee dot again o Oshatiri skimpete Hook\chorus : Shey u want admission – admission? Igbesa Nisho logitech poly igbesa -igbesa You…